ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΟΥRYUMISH
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Α) Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.
Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη :
- βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής
- βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής
- βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.
Γ) Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

 

ΟΑΕΕ
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έως την 31.8.2014, οι οποίες:
- Δεν τελούν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης, διευκόλυνσης, διακανονισμού ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
- Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές.
- Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
Οι προαναφερόμενες οφειλές δε μπορούν να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) κύριας οφειλής. Για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση «Νέα Αρχή » του Ν.4152/2013.

Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Προϋπόθεση υπαγωγής
Η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.9.2014 και έως την ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση.

 

ΙΚΑ
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν:
- Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014
(μισθολογικής περιόδου έως 31/8/2014)
- Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που
τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.
- Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό
καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση του ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4152/13.

Προϋπόθεση υπαγωγής
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

  • Στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

- Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των
νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
- Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 90%.
- Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 80%.
- Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 70%.
- Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 60%.
- Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 50%.
- Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 30%.
- Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό
έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση
ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
  • Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.