Μισθοδοσία

misuodosia

  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ επιτηδευματιών και επιχειρήσεων
  • Ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων – αποχωρήσεων – Καταγγελίας σύμβασής στον ΟΑΕΔ
  • Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και συμβάσεων εργασίας
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας για επιτηδευματίες, εταιρίες, ιδιώτες (κατ' οίκον απασχόληση)
  • Εκτύπωση όλων των απαραίτητων καταστάσεων (μισθοδοτικές καταστάσεις, ασφαλιστικές καταστάσεις)
  • Εκτύπωση Αποδείξεων Πληρωμών
  • Εκπροσώπηση σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας για επίλυση θεμάτων
  • Διαχείριση συστήματος βραδιών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
  • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών καθώς και επικουρικών ταμείων (ΤΕΑΥΦΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝΠΥ, κλπ)
  • Ηλεκτρονική Υποβολή ΦΜΥ καθώς και πληρωμή αυτών.