ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • Συμπλήρωση βιβλίων επιχείρησης (Β ή Γ Κατηγορίας)big-companies
 • Διαδικασίες έναρξης – διακοπής εταιρίας
 • Κατάρτιση και Δημοσίευση Ισολογισμών
  και των αντίστοιχών Οικονομικών Καταστάσεων
 • Οργάνωση, επίβλεψη και στελέχωση λογιστηρίων
 • Διαδικασίες Μετατροπής και συγχώνευσης εταιριών
 • Σύνταξη Καταστατικών εταιριών και σωματίων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Μηχανοργάνωση εταιριών
 • Άμεση και πλήρης κάλυψη σε εργασιακά θέματα
 • Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη σε κάθε θέμα
 • Ενημέρωση αρχείου παγίων στοιχείων
 • Οργάνωση και παρακολούθηση εργατικών θεμάτων
 • Διεκπεραίωση επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά, εργασιακά και λογιστικά θέματα της εταιρίας σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες