ΙΔΙΩΤΕΣ

Idiwtes

  • Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος
  • Δηλώσεις Εισοδήματος Κατ' Οίκον
  • Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Δηλώσεων Ακινήτων Ε9
  • Υποβολή συμπληρωματικών, αρχικών, τροποποιητικών Δηλώσεων Εισοδήματος
  • Μεταβολές προσωπικών στοιχείων στις αρμόδιες ΔΟΥ
  • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ρευματοδότηση ακινήτων ιδιωτών
  • Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων
  • Πάσης φύσεως φορολογικές συμβουλές